Kulüp İşlemleri

Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜBÜ İŞLEMLERİ İÇİN KONU BAŞLIKLARI
1 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Kanunu için tıklayınız.
2 Spor Kulübü Kuruluş (Tescil) İşlemleri
3 Dernek Statüsünden Spor Kulübü Statüsüne Geçenler
4 Spor Anonim Şirketi Kuruluş İşlemleri
5 Spor Kulübü Tüzük Değişikliği İşlemleri
6 Spor Kulübü Tarafından Tutulacak Defterler ve Bastırılacak Belgeler
7 Spor Kulübü Tarafından Yapılacak Bildirimler
8 Spor Kulübü Fesih İşlemleri
9 Spor Dalı Tescili ve Branş İlavesi
10 Spor Kulüpleri Nakdi Yardım İşlemleri
11 Spor Kulüpleri Mevzuatı
12 İletişim


2. SPOR KULÜBÜ KURULUŞ (TESCİL) İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Spor Kulüpleri Kanunu için Tıklayınız. 
2.1 Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi için Tıklayınız.
2.2 Spor Kulübü Tüzüğü için Tıklayınız
2.3 Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi için Tıklayınız
2.4 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname için Tıklayınız.
2.5 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
2.6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın)
2.7 Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi ve Numarataj)


3. DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER
7405 Sayılı Spor Kulüpleri Kanunu için Tıklayınız.
3.1 Spor Kulübü Tüzük Değişikliği Dilekçesi için Tıklayınız.
3.1.1 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
3.1.2 Genel Kurul Duyurusu örneği için tıklayınız.
3.1.3 Hazirun Listesi örneği için Tıklayınız.
3.1.4 Genel Kurul Divan Tutanağı örneği için Tıklayınız.
3.2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği için Tıklayınız.
3.3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu için Tıklayınız.
3.4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
3.5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın)
3.6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname Tıklayınız.


4. SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Spor Kulüpleri Kanunu için Tıklayınız.
4.1 Spor Anonim Şirketi Kuruluş Dilekçesi için Tıklayınız.
4.2 Spor Anonim Şirket Tescil Talebi (Ek-3) için Tıklayınız.
4.3 Yönetim Kurulu Kararı
4.4 Spor A.Ş. Esas Sözleşmesi (Spor dalına ilişkin her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren)
4.5 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
4.6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın)
4.7 Spor Anonim Şirketleri Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname Tıklayınız.
4.8 Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.)
4.9 Pay Sahipleri Arasında Tüzel Kişiliklerin Bulunması Halinde Tüzel Kişiliklerin Unvan ve Merkezini Gösterir Belge
4.10 Anonim şirketin kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde yer alması durumunda ilgili kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı.
4.11 Mevcut pay sahibi bilgilerine ilişkin defter ve benzeri kayıtların örneği.


5. SPOR KULÜBÜ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
5.1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.
5.1.1 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
5.1.2 Genel Kurul Duyurusu
5.1.3 Hazirun Listesi
5.1.4 Genel Kurul Divan Tutanağı
5.2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği için Tıklayınız.
5.3 Tüzüğün eski hali Yeni hali.
5.4 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu için Tıklayınız.
5.5 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5.6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın)
5.7 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname Tıklayınız.


6. SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER ve BASTIRILACAK BELGELER
Tutulacak Defterler ve Bastırılacak Belgeler ile İlgili Genel Açıklama için Tıklayınız.
6.1 Spor Kulübünce Tutulması Zorunlu Defterler
6.1.1 Karar Defteri
6.1.2 Üye Kayıt Defteri
6.1.3 Evrak Kayıt Defteri
6.1.4 İşletme Hesabı Defteri
6.1.5 Demirbaş Defteri
6.2 Spor Kulübü Defter Teslim Dilekçesi için Tıklayınız.
6.3 Spor Kulübü Kaşesi
6.4 Spor Kulübü Mührü
6.5 Vergi Numarası
6.6 Banka Hesap Numarası
6.7 KEP Adresi: PTT’den KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi alınacak (Vergi numarası alındıktan sonra)


7. SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN YAPILACAK BİLDİRİMLER
7.1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
7.2 Spor Kulübü Organları Değişiklik Bildirimi
7.3 Yerleşim Yeri Değişikliği


8. SPOR KULÜBÜ FESİH İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Spor Kulüpleri Kanunu için Tıklayınız.
8.1 Spor Kulübü Fesih Dilekçesi
8.2 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
8.3 Genel Kurul Duyurusu
8.4 Hazirun Listesi
8.5 Genel Kurul Divan Tutanağı (“Derneğin Feshine Oy Birliğiyle Karar Verilmiştir” ifadesi olacak)
8.6 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
8.7 Spor Kulübü Tasfiye Tutanağı
8.8 Banka hesabının kapatıldığına dair yazı veya dekont.
10. SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ
 
10.1 Nakdi Yardım Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.
10.2 Nakdi Yardım Değerlendirme Formu için Tıklayınız.
10.3 Kulüp Alındı Belgesi için Tıklayınız. 
10.4 Ayni Bağış Alındı Belgesi için Tıklayınız.
10.5 Yetki Belgesi için Tıklayınız.